Các Điều Khoản Dịch Vụ

Các điều khoản của Hợp đồng dịch vụ (Hợp đồng) này được lập giữa Quý công ty (‘Nhà cung cấp dịch vụ lưu trú’, Quý Khách Hàng và ‘của Quý Khách Hàng ‘ và Hotel Link Limited (‘chúng tôi’, ‘của chúng tôi’). Hợp đồng đưa ra các điều khoản mà Hotel Link cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tiếp thị kỹ thuật số (‘Dịch vụ’, ‘các Dịch vụ’) bao gồm cung cấp các website, website di động, dịch vụ lưu trữ, công cụ đặt phòng, tiện ích đặt phòng, quản lý kênh, quản lý danh tiếng, dịch vụ truyền thông xã hội, dịch vụ Kiểm tra sức khỏe và các dịch vụ hỗ trợ tiếp thị trực tuyến và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) khác. Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng này vào bất cứ thời điểm nào.
Để biết phiên bản mới nhất của các Điều khoản dịch vụ này, hãy tham khảo www.hotellinksolutions.com/vi/cac-dieu-khoan-dich-vu/ hoặc www.healthck.com/terms-of-service.
Bằng cách sử dụng một trong hai trang web này và bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ do Hotel Link cung cấp, Quý công ty xác nhận việc chấp nhận các điều khoản của Hợp đồng này, theo như bản được sửa đổi tùy từng thời điểm.

1. Dịch vụ hỗ trợ và tiếp thị kỹ thuật số

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tiếp thị kỹ thuật số như được mô tả trên các trang web www.hotellinksolutions.comwww.healthck.com.

Chúng tôi có quyền nâng cấp, sửa đổi, thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt Dịch vụ bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Quý Khách Hàng về tất cả các thay đổi quan trọng đối với Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho Quý Khách Hàng các dịch vụ bổ sung theo yêu cầu của quý công ty. Các dịch vụ bổ sung mà chúng tôi đồng ý cung cấp sau đó sẽ được cung cấp như một phần của Dịch vụ. Quý Khách Hàng đồng ý rằng việc cung cấp các dịch vụ bổ sung sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của Hợp đồng này.

2. Thông tin tài khoản

Để có thể sử dụng dịch vụ, Quý Khách Hàng được yêu cầu cung cấp thông tin cho Chúng tôi. Quý Khách Hàng phải đảm bảo thông tin này luôn là thông tin hiện hành (có hiệu lực pháp luật) và đầy đủ. Quý công ty đồng ý thông báo cho Hotel Link ngay lập tức bằng văn bản nếu Quý Khách Hàng không thể cập nhật bất kỳ thông tin nào trong hệ thống của Chúng tôi.

3. Truy cập Dịch vụ Hotel Link

Để Quý Khách Hàng có thể truy cập Dịch vụ, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý Khách Hàng và nhân viên của Quý Khách Hàng thông tin tên người dùng và mật khẩu. Tên người dùng và mật khẩu của Quý Khách Hàng là để sử dụng cho những người được chỉ định và không được truy cập bởi người không có quyền hạn. Quý Khách Hàng và những người khác trong cơ sở lưu trú của Quý Khách Hàng phải giữ an toàn và bảo mật tên người dùng và mật khẩu của mình và không được tiết lộ cho bất kỳ Bên thứ Ba nào hoặc thực hiện Dịch vụ hoặc cung cấp URL truy cập được chỉ định cho bất kỳ người nào khác. Quý Khách Hàng tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào từ việc Dịch vụ được sử dụng bởi bất kỳ người nào khác với tên người dùng hoặc mật khẩu được cấp cho Quý Khách Hàng cũng như nhân viên của Quý Khách Hàng và Quý Khách Hàng đồng ý bồi thường cho Chúng tôi trước mọi khiếu nại phát sinh từ việc Quý Khách Hàng để lộ tên người dùng hoặc mật khẩu an toàn và bảo mật theo quy định.

Quý Khách Hàng phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức qua email support@hotellinksolutions.com về bất kỳ việc sử dụng trái phép ID thành viên, mật khẩu hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.

4. Phí và lệ phí

Quý Khách Hàng đồng ý thanh toán tất cả các phí cho Dịch vụ do Hotel Link cung cấp theo thỏa thuận đã được hai bên ký. Bất kỳ sự gia tăng nào về chi phí của Hotel Link sẽ được thông báo đến địa chỉ email mà Quý Khách Hàng đã cung cấp.

Chúng tôi sẽ cấp cho Quý Khách Hàng một bản tóm tắt hóa đơn mỗi tháng. Quý Khách Hàng được yêu cầu thông báo cho Hotel Link về bất kỳ sự chênh lệch nào trong hóa đơn này trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hành bản tóm tắt hóa đơn; nếu không có bất kỳ ý kiến nào khác thì Quý Khách Hàng vui lòng thanh toán khoản phí trong vòng 7 ngày. Hotel Link có quyền tạm hoãn quyền truy cập sử dụng dịch vụ của Quý Khách Hàng do Quý Khách Hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản khi đến hạn theo Hợp đồng này. Việc khôi phục dịch vụ sẽ tính thêm phí khôi phục.

5. Bảo đảm

Hotel Link không đảm bảo và không cam kết bất kỳ loại bảo đảm nào liên quan đến Dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về việc không vi phạm, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc khả năng tiêu thụ và Chúng tôi loại trừ mọi bảo đảm trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Dịch vụ được cung cấp cho quý công ty nghiêm ngặt trên cơ sở ‘như thực trạng’.

Quý Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ được mua là cho mục đích kinh doanh và mọi bảo đảm hoặc bảo đảm có thể áp dụng theo luật Pháp Việt Nam hiện hành, liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng sẽ không được áp dụng.

6. Giới hạn trách nhiệm

Ngoại trừ phạm vi là bất hợp pháp để loại trừ trách nhiệm pháp lý; trong mọi trường hợp (bao gồm, nhưng không giới hạn, sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ pháp định) Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất lợi nhuận, mất doanh thu, mất tiết kiệm, mất dữ liệu hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt, mẫu mực, trừng phạt, ngẫu nhiên, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại khác bất kể hình thức hành động hoặc cơ sở pháp lý của trách nhiệm pháp lý ngay cả khi Chúng tôi được thông báo về khả năng xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại đó; và trong mọi hoàn cảnh, trách nhiệm của Chúng tôi đối với Quý Khách Hàng phát sinh từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại (bất kể nguyên nhân hành động là gì) sẽ không vượt quá tổng số tiền mà quý công ty đã trả cho Chúng tôi cho các Dịch vụ mà Chúng tôi đang vi phạm (sẽ không vượt quá các khoản Phí mà quý công ty đã trả cho các Dịch vụ đó trong khoảng thời gian một tháng trước ngày qúy công ty khiếu nại).

Quý Khách Hàng nhận thức được rằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ có thể bị suy yếu hoặc bị ngăn chặn bởi nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi, ví dụ như các lỗi trong hệ thống máy tính của Quý Khách Hàng và các sự cố với kết nối Internet và rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ yếu tố nào như vậy hoặc các tác động của các yếu tố đó.

Hai bên không thể khởi kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này, bất kể dưới hình thức nào, sau hơn một năm sau khi nguyên nhân của vụ kiện phát sinh.

7. Thông tin và quyền sở hữu trí tuệ

Quý Khách Hàng nhận thức rằng quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong nội dung của Dịch vụ và các quy trình chúng tôi sử dụng để cung cấp Dịch vụ thuộc về Hotel Link hoặc các nhà cung cấp của Hotel Link. Quý Khách Hàng đồng ý không tuyên bố quyền sở hữu hoặc hành động không nhất quán với quyền sở hữu đó.

Quý Khách Hàng cũng thừa nhận và đồng ý rằng Hotel Link sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Phần mềm Hotel Link (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hình ảnh, bức ảnh, hoạt hình, video, âm thanh, âm nhạc, văn bản và “applet” nào được tích hợp vào Phần mềm Hotel Link), tài liệu đi kèm và tài liệu in và bất kỳ bản sao nào của Phần mềm Hotel Link. Hotel Link không cấp cho Quý Khách Hàng bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào gắn với hoặc liên quan đến Phần mềm Hotel Link.

Các URL đại diện cho (các) trang web Hotel Link, “Hotel Link” và tất cả các logo liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi được mô tả trong (các) trang web của Chúng tôi phải tuân theo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký của Hotel Link và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Hotel Link.

8. Thông tin bảo mật, thông tin cá nhân và quyền riêng tư

Hotel Link công nhận rằng, trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, có thể bảo mật đối với một số thông tin mà Quý Khách Hàng cho là độc quyền và bảo mật. Hotel Link đồng ý rằng Hotel Link sẽ sử dụng thông tin bảo mật của quý công ty chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ Hotel Link cho Quý Khách Hàng và sẽ không tiết lộ thông tin bảo mật của Quý Khách Hàng, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Quý Khách Hàng.

Bất chấp các quy định của điều khoản này, Quý Khách Hàng đồng ý rằng Chúng tôi có thể xác định Quý Khách Hàng là một trong các khách hàng của Chúng tôi trên các phương tiện và tài liệu quảng cáo của Chúng tôi và tiết lộ cho các khách hàng và nhà đầu tư hiện tại và tương lai rằng Quý Khách Hàng là khách hàng và người dùng sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi. Các điều khoản chính của chính sách của Chúng tôi về khía cạnh này là;

A. Chúng tôi không yêu cầu Quý Khách Hàng đăng ký hoặc cung cấp thông tin cho Chúng tôi để xem trang web của Chúng tôi.

B. Khi Quý Khách Hàng yêu cầu một dịch vụ hoặc thông tin thêm, Quý Khách Hàng sẽ được yêu cầu chỉ cung cấp thông tin cần thiết để cho phép Chúng tôi thực hiện yêu cầu của Quý Khách Hàng.

C. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với bất kỳ ai ngoài mạng lưới Hotel Link.

D. Thông tin về dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp cho Quý Khách Hàng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này theo cách không thể nhận dạng để đánh giá hiệu suất và điểm chuẩn so với các cơ sở lưu trú tương tự với mục đích cải thiện các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho Quý Khách Hàng.

E. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin người dùng của Chúng tôi. Khi người dùng gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của họ được bảo vệ trực tuyến và ngoại tuyến.

F. Khi hệ thống của Chúng tôi yêu cầu người dùng nhập thông tin nhạy cảm (như số thẻ tín dụng, thông tin cá nhân), thông tin đó được mã hóa và được bảo vệ bằng phần mềm mã hóa – SSL.

G. Mặc dù Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ thông tin nhạy cảm trực tuyến, Chúng tôi cũng sẽ làm mọi điều trong khả năng của mình để bảo vệ thông tin người dùng ngoại tuyến. Quyền truy cập vào thông tin của Quý Khách Hàng chỉ được giới hạn cho các nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ: nhân viên lập hóa đơn của chúng tôi hoặc đại diện dịch vụ khách hàng). Ngoài ra, tất cả nhân viên của Hotel Link luôn được cập nhật các thực hành về bảo mật và quyền riêng tư của vhúng tôi.

H. Các máy chủ lưu trữ thông tin có thể nhận dạng cá nhân được duy trì trong một môi trường an toàn, trong một cơ sở được khóa.

9. Hệ thống và trang web bên thứ ba

Trong khi cung cấp dịch vụ Hotel Link, Chúng tôi giao tiếp và/hoặc sử dụng các dịch vụ của Bên thứ ba bao gồm dịch vụ lưu trữ, trang web đặt phòng, đại lý du lịch trực tuyến (OTA), hệ thống quản lý tài sản (PMS), cổng thanh toán, dịch vụ đo lường web và các dịch vụ khác . Các hệ thống, dịch vụ và trang web như vậy không thuộc quyền kiểm soát của Chúng tôi và Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hoạt động hoặc tính khả dụng của các hệ thống, dịch vụ và trang web đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh theo hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi bất kỳ Bên thứ ba nào.

10. Chấm dứt Hợp đồng

Chúng tôi theo quyết định của mình có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Quý Khách Hàng ngay lập tức nếu Quý Khách Hàng không tuân thủ các điều khoản của Hợp đồng này.

Một trong hai bên được quyền chấm dứt Hợp đồng này, bằng bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bằng cách đưa ra thông báo trước bằng văn bản trước ít nhất 30 ngày.

Nếu Hợp đồng này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào:

• Quyền truy cập hoặc sử dụng (các) Dịch vụ của Quý Khách Hàng ngay lập tức bị thu hồi và Quý Khách Hàng sẽ ngừng sử dụng Dịch vụ;
• Quý Khách Hàng không cố gắng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi;
• Quý Khách Hàng phải thanh toán tất cả các khoản phí chưa thanh toán và còn nợ trong quá trình sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Việc chấm dứt Hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến quyền của một bên được tích lũy trước và khi chấm dứt; hoặc các quy định của Hợp đồng này, theo bản chất của các điều khoản đó, vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp đồng, cụ thể là phần 5 (Bảo đảm), phần 6 (Giới hạn trách nhiệm), phần 7 (Sở hữu trí tuệ), phần 8 (Thông tin bảo mật) và phần 10 này.

11. Luật điều chỉnh

Luật pháp của Hồng Kông chi phối Hợp đồng này và tòa án Hồng Kông có thẩm quyền giải quyết mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên.

12. Toàn bộ Hợp đồng

Các bên thừa nhận rằng Hợp đồng này chứa toàn bộ hợp đồng và sự hiểu biết giữa các bên. Không có điều kiện, bảo đảm hoặc sự hiểu biết nào khác ảnh hưởng đến các thỏa thuận giữa các bên ngoài các điều khoản được nêu trong tài liệu này và Hợp đồng này thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đây liên quan đến vấn đề của Hợp đồng này.