Bảo Vệ Dữ Liệu

Hotel Link đề cập công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Hotel Link.
GDPR đề cập Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung.
Người chịu trách nhiệm công ty Ông Leonard W Cordiner, Giám đốc điều hành.
Đăng ký hệ thống đề cập đến việc đăng ký tất cả các hệ thống hoặc hoàn cảnh trong đó dữ liệu cá nhân được xử lý bởi Hotel Link.

Hotel Link sẽ cần thu thập và sử dụng thông tin nhất định của các đối tượng cá nhân. Những người này có thể bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, địa chỉ liên hệ kinh doanh, nhân viên và những người khác mà tổ chức có mối quan hệ hoặc có thể cần liên hệ. Chính sách này mô tả cách dữ liệu cá nhân này phải được thu thập, xử lý và lưu trữ để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của công ty – và tuân thủ luật pháp.

Tại sao có chính sách này?

Chính sách bảo vệ dữ liệu này đảm bảo rằng Hotel Link:

• Tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và tuân theo tiêu chuẩn tốt.
• Bảo vệ quyền lợi của nhân viên, khách hàng và đối tác.
• Công khai về cách chúng tôi lưu trữ và xử lý dữ liệu của các cá nhân.
• Bảo vệ chúng tôi khỏi các rủi ro do vi phạm dữ liệu.

Luật bảo vệ dữ liệu

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) 2016/679 mô tả cách thức các tổ chức – bao gồm Hotel Link – phải thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân như thế nào.

Các quy tắc này được áp dụng bất kể dữ liệu được lưu trữ dưới dạng điện tử, trên giấy hay trên các vật liệu khác. Để tuân thủ pháp luật, thông tin cá nhân phải được thu thập và sử dụng một cách công bằng, lưu trữ an toàn và không được tiết lộ một cách trái pháp luật.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu được củng cố bởi tám nguyên tắc quan trọng. Những điều này thể hiện rằng dữ liệu cá nhân phải:

1. Được xử lý công bằng và hợp pháp.
2. Chỉ được thu thập và sử dụng cho các mục đích cụ thể, hợp pháp.
3. Phải đầy đủ, phù hợp và không quá mức.
4. Được chính xác và được cập nhật.
5. Không được giữ lâu hơn mức cần thiết.
6. Được xử lý phù hợp với quyền của chủ thể dữ liệu.
7. Được bảo vệ theo những cách thích hợp.
8. Không được chuyển giao ra ngoài EU, trừ khi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó cũng đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp.

Con người, rủi ro và trách nhiệm

Chính sách này áp dụng cho:

• Trụ sở chính của Hotel Link.
• Tất cả các chi nhánh của Hotel Link.
• Tất cả nhân viên và tình nguyện viên của Hotel Link.
• Tất cả các nhà thầu, nhà cung cấp và những người khác làm việc thay mặt cho Hotel Link.

Nó áp dụng cho tất cả dữ liệu mà công ty nắm giữ liên quan đến các cá nhân còn sống, ngay cả khi thông tin đó về mặt kỹ thuật nằm ngoài Quy định chung về bảo vệ dữ liệu 2016/679. Điều này có thể bao gồm:

• Tên của các cá nhân.
• Địa chỉ bưu điện.
• Địa chỉ email.
• Số điện thoại.
• Thêm bất kỳ thông tin nào khác liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các cá nhân.br>

Rủi ro bảo vệ dữ liệu

Chính sách này giúp bảo vệ Hotel Link khỏi một số rủi ro bảo mật dữ liệu rất thực tế, bao gồm:

• Vi phạm bí mật. Ví dụ, thông tin đang được cung cấp một cách không thích hợp.
• Không đưa ra được sự lựa chọn. Ví dụ: tất cả các cá nhân nên được tự do lựa chọn cách công ty sử dụng dữ liệu liên quan đến họ.
• Thiệt hại về danh tiếng. Ví dụ, công ty có thể bị thiệt hại nếu tin tặc truy cập thành công vào dữ liệu nhạy cảm.

Trách nhiệm

Tất cả những người làm việc cho hoặc với Hotel Link đều có trách nhiệm đảm bảo dữ liệu được thu thập, lưu trữ và xử lý một cách thích hợp. Mỗi nhóm xử lý dữ liệu cá nhân phải đảm bảo rằng dữ liệu đó được xử lý phù hợp với chính sách này và các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu.

Độ chính xác dữ liệu

Luật pháp yêu cầu Hotel Link thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo dữ liệu được lưu giữ chính xác và cập nhật. Yêu cầu chính xác về dữ liệu cá nhân càng cao, thì Hotel Link càng phải nỗ lực lớn hơn để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đó. Tất cả nhân viên làm việc với dữ liệu có trách nhiệm thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo dữ liệu được lưu giữ chính xác và cập nhật nhất có thể.

Bảo mật

• Hotel Link sẽ đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được lưu trữ an toàn bằng phần mềm hiện đại được cập nhật. place to avoid unauthorized sharing of information.
• Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân sẽ bị giới hạn đối với những người cần quyền truy cập và cần có biện pháp bảo mật thích hợp để tránh chia sẻ thông tin trái phép.
• Tất cả dữ liệu cá nhân sẽ tự động bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi sau 10 năm kể từ ngày khách đặt phòng trả phòng.
• Khi dữ liệu cá nhân bị xóa, việc này phải được thực hiện một cách an toàn để dữ liệu không thể khôi phục được.
• Các giải pháp dự phòng và khắc phục thảm họa thích hợp sẽ được đưa ra.

Cung cấp thông tin

Hotel Link nhằm mục đích đảm bảo rằng các cá nhân biết rằng dữ liệu của họ đang được xử lý và họ nhận thức rằng:
• Dữ liệu đang được sử dụng như thế nào.
• Cách thức thực hiện các quyền của họ.

Vì mục tiêu này, công ty có một tuyên bố về quyền riêng tư, quy định cách thức công ty sử dụng dữ liệu liên quan đến các cá nhân.