skip to Main Content
Cấu Trúc Thuế & Phí Mới | Hotel Link System

Cấu Trúc Thuế & Phí Mới | Hotel Link System

Cấu Trúc Thuế&Phí Mới Có Gì Thay Đổi ?

Cấu trúc mới sẽ mang đến nhiều sự linh hoạt hơn khi khách sạn cài đặt mục Thuế và Phí. Có nhiều quy tắc được tạo ra để bạn có thể lựa chọn phù hợp với chính sách của khách sạn.

Kích Hoạt

Tính năng được kích hoạt vào tháng 10/2020. Cài đặt hiện tại của bạn sẽ được chuyển đổi tự động sang cấu trúc thuế và phí mới. Sau khi được kích hoạt, bạn nên truy cập Booking Engine -> Setup -> Settings page để kiểm tra và đảm bảo những cập nhật đều chính xác.

Điểm Khác Biệt Của Cấu Trúc Thuế/Phí Mới?

1. Dịch vụ lưu trú:

a. Thiết Lập:

Trước đây, có 3 lựa chọn để cài đặt thuế/phí: Thuế/phí bao gồm trong giá, thuế/phí trả thêm tại thời điểm đặt phòng, thuế/phí trả thêm tại thời điểm khách đến.

Cấu trúc thuế/phí mới được rút gọn chỉ còn 2 lựa chọn:

 • Thuế/phí bao gồm trong giá đặt phòng và khách sạn có thể chọn thể hiện hoặc không thể hiện chi tiết khoản thuế/phí này cho khách thấy.
 • Thuế/phí trả thêm (trả thêm tại thời điểm đặt phòng hoặc thời điểm khách đến).

Nhiều điều kiện được thêm vào trong bảng định thuế/phí như:

 • per item per stay
 • per item per night
 • per stay
 • per night
 • per guest per stay
 • per adult per stay
 • per child per stay
 • per guest per night
 • per adult per night
 • per child per night

và thời gian khách phải trả các khoản thuế/phí này:

 • On Arrival
 • At Booking Time

b. Hiển thị:

Tùy vào thiết lập của khách sạn, thông tin chi tiết thuế/phí sẽ được thể hiện trên trang giá hoặc trang checkout khi khách rê chuột đến khoản chi phí hiển thị.

2. Booking Extras

a. Thiết Lập:

Ở mục này, khách sạn sẽ có thể tách các khoản thuế/phí của Booking Extras độc lập với thuế/phí của khách sạn, không giống với hiện nay là các khoản thuế/phí này kế thừa từ thuế/phí khách sạn.

b. Hiển Thị:

Tùy vào thiết lập của khách sạn, thông tin chi tiết thuế/phí sẽ được thể hiện trên trang giá hoặc trang checkout khi khách rê chuột đến khoản chi phí hiển thị.

Back To Top